• Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy umilustracje.pl należy do Uli Marzec, prowadzącej działalność gospodarczą nierejestrowaną.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego,

2) Sprzedający – Ula Marzec jako marka Umilustracje,
3) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4) Konsument– osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22[1] Kodeksu cywilnego),
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu,

6) Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
6) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://umilustracje.pl,
7) Produkt – dostępne rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Sprzedający i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym

§2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:


1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) przejść do widoku koszyka i kliknąć przycisk „Zamawiam”,
3) Wybrać kraj dostawy i wpisać adres mailowy oraz kod pocztowy

4) Wybrać metodę płatności i sposób dostawy, kliknąć przycisk „Kontynuuj”

5) Wpisać adres dostawy,
6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
7) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.


2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi płatnicze, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.
3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi płatnicze, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem zamówienia.

§4

Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru formy dostawy zamówionych produktów opisane szczegółowo na stosownej podstronie Sklepu. Są one widoczne w trakcie składania zamówienia.
2. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

§5

Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest niezwłocznie zapłacić za zamówienie od chwili zawarcia umowy.


3. W przypadku gotowych ilustracji, realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego. Takie przedmioty są wysłane do pięciu dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty (nie wliczając czasu trwania przesyłki).

4. W przypadku ilustracji przygotowanych na specjalne zamówienie, realizacja zamówienia polega na namalowaniu ilustracji i przygotowaniu jej do wysyłki. Najpierw kupujący przygotowuje swoje wytyczne do namalowania ilustracji. Podczas pracy nad ilustracją odbywają się dwie konsultacje pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, pierwsza dotyczy szkicu wstępnego, kolejna na końcowym etapie pracy w celu sprawdzenia czy wszystko się zgadza. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego. Takie przedmioty są wysłane maksymalnie do pięćdziesięciu dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty (nie wliczając czasu trwania przesyłki).

5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili złożenia zamówienia.


6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedający wysyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpoczyna wysyłkę zamówienia do Kupującego.


7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.


8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.


9. Sklep nie funkcjonuje w niedziele, co oznacza, że bieg wszystkich terminów określonych liczbą dni nie obejmuje niedziel, a jednocześnie w niedziele nie następuje odpowiadanie na maile, zapytania oraz telefony, a także, że nie są wówczas realizowane wysyłki ani dokonywane odbiory. W niedziele czynna jest za to infrastruktura techniczna sklepu oraz system zautomatyzowanych odpowiedzi.

§6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.


2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana na specjalne zamówienie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta pkt 3 art. 38, który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.


4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt w stanie nienaruszonym Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.


6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty zakupionych produktów, bez kosztów wysyłki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.


8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§7

Odpowiedzialność za wady

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących nie będących Konsumentami jest wyłączona.


2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).


3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


4. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedającego przed odesłaniem produktu, np. fotografując wadę, dokumentując w ten sposób uszkodzenie, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.


6. Konsument, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.


7. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Konsument reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.


8. Kupujący, pod rygorem braku uznania reklamacji, zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu jakościowego produktu w momencie jego odbioru od firmy kurierskiej celem ustalenia ewentualnej winy firmy kurierskiej w zakresie uszkodzenia przesyłki. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z uszkodzenia towaru przez firmę kurierską.

§8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.